آیا پرندگان خشمگین هم مدیریت می دانند؟
... از دیگر سو، این بازی سرشار ازآموزه‌های علمی و عملی است به گونه‌ای که برنامه‌ریزی دقیق را آموزش می‌دهد. چرا که قبل از بازی مجبوریم تا چیدمان صحنه و آرایش آن، و نیز شرایط موجود را به دقت رصد و ابزارهای در اختیار خود را ارزیابی کنیم، تا با بهترین استراتژی وارد نبرد با خوک‌ها شویم. هیچ کاری در این بازی به صورت تصادفی پیش نمی‌رود و بازی کردن بدون استراتژی مشخص، چیزی جز اتلاف وقت نخواهد بود. این بازی از طرفی، تفکر باز و نیز بردباری را به ما می‌آموزد و راه ‌و رسم استفاده بهینه و اقتصادی از منابع موجود را یادآور می‌کند.... متن کامل
پرندگان خشمگین و علم مدیریت