کتاب زنده مدیریت زمان منتشر شد

کتاب زنده مدیریت زمان در نشانی اینترنتی www.timem.ir منتشر گردید.