ای مدیر سازمان در مواجهه با مشاوران مدیریت همواره تقصیر متوجه توست
... سیاری از مشاوران، پیشنهادهای اولیه‌ی خود را با «اصلاح مکانیزم فروش» آغاز می‌کنند و زمانی که پیشنهادها اثربخش نبود، می‌گویند که «بازاریابی و بازارشناسی» راه حل شماست و زمانی که پیشنهادهای بعدی به نتیجه نرسید اعلام می‌کنند که تا یک «استراتژی» مشخص تدوین نکرده باشید، نمی‌توان به موفقیت برنامه‌ های بازاریابی امیدوار بود. اگر استراتژی هم جواب نداد ضعف را در «جاری سازی استراتژی» می‌بینند و اگر جاری سازی استراتژی را به دست آنها بسپارید، در صورت عدم موفقیت خود اعلام می‌کنند: «نظام کنترل و ارزیابی استراتژی» به درستی مستقر نبوده است و اگر تا این مرحله را هم به خودشان واگذار کنی، در نهایت در خصوص «ابهام و اقتضا» و «نقش آن در مدیریت» حرف می‌زنند و در نهایت برای تو «دوره‌های آموزشی مدیریت بحران» می‌گذارند و خوشبختانه در این مرحله، مسئولیت همواره با تو است و اگر شکست خوردی نشان می‌دهد که «مرد بحران‌ها» نیستی و به جای «مدیریت» باید بکوشی «رهبر» خوبی باشی.  به نقل از ...