درس گرفتن از اشتباه های دیگران از اصول مدیریت است

در مدیریت همیشه به یاد داشته باشید که از اشتباه های دیگران بهترین درس ها را بگیرید زیرا شما آنقدر فرصت ندارید که همه آنها را خودتان تجربه کنید.