آیا شما هم از زمره گلایه کنندگان سازمان هستید یا بازیگران اصلی آن
همواره در سازمان های ایرانی افراد زیادی را می بینم که حتی با داشتن سمت های مدیریتی، از شغل خود و یا سازمان شان گلایه دارند. این دسته افراد پیشرفت شغلی شان را وظیفه سازمان می پندارند و هیچ گاه از منابعی که سازمان در اختیارشان گذاشته است برای رشد و توسعه مهارت های حرفه ای خودشان بهره ها نمی برند. البته گاهی هم دیده ام که تعدادی از افراد از این شرایط استفاده کرده و عملکر برجسته ای از خود نشان می دهند و فقط این افراد هستند که به بازیگران اصلی در سازمان تبدیل می شوند.
دنیای اقتصاد نیز در مقاله ؛ابزار تبدیل شدن به بازیگر اصلی سازمان؛ به این نکته توجه کافی نموده است و با انتشار نتایج پژوهشی به شرح آن پرداخته است.