گواهی دهنده انسانم آرزوست
قسمت گواهی دهنده وب سایت مشاور مدیریت حاوی مطالب و تجربیاتی است که به احتمال فراوان مطالعه آنها برای مدیران سازمان هایی که تصمیم دارند برای سیستم های مدیریتی خود گواهینامه ایزو دریافت کنند خالی از فایده نخواهد بود. این قسمت وب سایت با انتشار دو مطلب زیر اکنون به روز رسانی شده است:
  • دیواری برای نصب گواهینام ها
  • گواهی دهنده انسانم آرزوست