دعوت مشاور مدیریت به دومین کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک