مسیر اهداف

خیلی ها فکر می کنند رسیدن به هدف ساده است. 

شما چطور فکر می کنید؟