خواب نازسرصبح را با این اپ به خودتان زهر مار کنید‎

این اپ شما را مجبور می کند که از جای خود پاشده و با گذاشتن دو انگشت شصت خود در جهتی که اپ می گوید دو یا چند دور بزنید ... فک می کنید بعد از این کار باز هم می تونید بخوابید؟

دریافت اپ کشنده خواب نازسرصبح