نظرنسجی وجود دفتر بهبود در پیشبرد اعتباربخشی
نظر به آنکه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی هیچ گونه ساختاری را برای وجود دفتر بهبود کیفیت پیش بینی نکرده است و با توجه به اینکه هر دفتر کیفیتی می تواند مطابق سلیقه خود بیمارستان را در هم سو یا غیر همسو با الزامات سنجه‌های اعتباربخشی هدایت کند. لطفا در این نظرسنجی مشارکت فرمایید.
لطفا در این نظرسنجی شرکت فرمایید: