خبری از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در راستای تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در داخل و خارج از کشور موفق گردید یک نهاد گواهی کننده را در داخل کشور مورد تایید صلاحیت قرار دهد. گفتنی است ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده توسط این مرکز براساس استاندارد بین المللی ISO/IEC17021 و مدارک الزامی مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) و همچنین استاندارد بین المللی ISO/IEC 17011 و مدارک و ضوابط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) انجام می گردد.

لازم به یادآوری است با توجه به عضویت این مرکز در مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF، نهادهای گواهی کننده مورد تایید صلاحیت این مرکز می توانند در زمینه صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ایران – ایزو 9001 در دامنه شمول های مندرج در گواهینامه اقدام نمایند. 

منبع خبر: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران