آیا سازمان شاد در ایران داریم؟

آیا سازمانی را در ایران می شناسید که مدیران ارشد آن برای توسعه شادی در سازمانشان چنین عکسی بگیرند؟

https://sites.google.com/site/sadeghfar/note/ayasazmanshaddrayrandarym/Humor-At-Work.jpg?attredirects=0