گروه تلگرام مشاور مدیریت آغاز بکار کرد.

گروه تلگرام مشاور مدیریت آغاز بکار کرد.

 در صورت تمایل به عضویت در آن لطفا از این پیوند استفاده فرمایید.

اولین شماره هفته نامه گروه تلگرامی مشاور مدیریت ار از اینجا می توانید برداشت نمایید.