رضایت خاطر
رضایت خاطر، دشمن درجه یک بهبود مستمر است.