بیانیه مرگ! خود را در شب قدر بنویسید

تازه زمانی که تصمیم گرفتم با تکمیل فرم ذیل برای زندگی خودم برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشم، نمی دانستم که تا این حد ناتوانم!

__ (نام خود را بنویسید) شب قبل در ___ سالگی(سنی که تمایل دارید) درگذشت.

وی قبل از فوت در __(جایی که بیشتر دوست دارید) زندگی می کرد.

او به عنوان یک ____ (شغلی که دوست دارید داشته باشید) مشغول بکار بود و مقام ___ را (تا میزانی که دوست دارید ترقی کنید) دارا بود.

 فعالیت های متفرقه او ____ ( سرگرمی ها، فعالیت های فوق برنامه و علایق مورد نظر خود را ثبت کنید) بود.

دستاوردهای وی شامل _______ بود.

او به خاطر ________ همیشه دریادها باقی خواهد ماند.