افراد موفق

پس از سال های پی در پی متوجه شدم که افراد موفق هیچ گاه کنار نمی ایستند تا به دام حوادث گرفتار شوند.آن ها به پیش می تازند و حوادث را گرفتار خود می کنند.   ؛الینور اسمیت؛

هفت عادت مردمان موفق