عید باستانی نوروز

هفت‌سین (برای دریافت فایل فلسفه هفت سین روی شکل زیر کلیک کنید).

سین اول سلام،عید شما مبارک
سلام به بهار و باران و یاران،
سلام به پاکی چشمه‌ساران.

سین دوم سحر،
سحر که مرغ می‌خواند.
سحر که آوازش را سپیدار بلند می‌داند.

سین سوم سادگی،
ساده باشیم.
مثل بنفشه کنار جوی،
با پاکی هم‌کاسه باشیم.

سین چهارم سرود،
سرود شقایق و شعر و شور
سرود پرواز به دور.

سین پنجم سپید،
دست‌مان سپید، قلب‌مان سپید
مثل پرنده‌ای که به آسمان پرید.

سین ششم سفر،
سفر با پر سیمرغ در صبح روشن
به سرزمین آب و گل نسترن.

سین هفتم سلام
دوباره سلام
سلام به صبح و سپیده و سحر
سلام به پرواز و پر