دست نوشته خودم در مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی
http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/sadeghfar.htm