‭.‬COMنسل دوم وبWWW‭.‬

مشاهده کامل خبر (روزنامه خراسان)در‭ ‬سال های‭ ‬اخیر‭ ‬کسب‭ ‬وکارهای‭ ‬مختلف،‭ ‬مراجع‭ ‬دانشگاهی‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬فنی‭ ‬به‭ ‬بحث های‭ ‬بسیاری‭ ‬درباره‭ ‬‮«‬وب‮٢»‬‭ ‬پرداخته اند‮.‬‭ ‬وب‭ ‬‮٢‬‭ ‬دارای‭ ‬جنبه های‭ ‬فنی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬است‮.‬در‭ ‬رویکرد‭ ‬وب‭ ‬‮٢‬،‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک تری‭ ‬از‭ ‬‮« ‬محتوا‮» ‬خرد‭ ‬می‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬سایت های‭ ‬بسیاری‭ ‬توزیع‭ ‬می‮ ‬شود‮.‬‭ ‬وب‭ ‬‮٢‬‭ ‬‮«‬‭ ‬دنیای‭ ‬اسناد‮»‬‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬‮«‬‭ ‬دنیای‭ ‬داده‮»‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬ما‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬منابع‭ ‬قدیمی‭ ‬اطلاعات‭ ‬نیستیم‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬ابزاری‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روش های‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬جمع آوری‭ ‬و‭ ‬تلفیق‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیارمان‭ ‬قرار‭ ‬دهد‮.‬