چرا مدیران به سخنان زیر دستان خود گوش نمی دهند.

گوش دادن اثر بخش (درک معنای عبارات که مستلزم تمرکز و ادراک است) در واقع آگاهی از اندیشه کارکنان و تقویت دانش خویش با تکیه بر دانش آنان را میسر می سازد،از این رو عوامل زیر را می توان به عنوان موانع تقویت دانش و اندیشه مدیران از طریق گوش دادن موثر برشمرد:

مشاهده مقاله