تطبیق استانداردهای موجود برای مستند سازی سیستم های اطلاعاتی

نبودن مستندات دقیق و سازمان‌یافته ممکن است موجب افزایش نرخ خرابی نرم‌افزارها و حتی شکست آنها شود. مستندسازی کامل و صحیح پروژه‌های نرم‌افزاری باعث می‌گردد که کلیه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نرم‌افزار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و مدیر پروژه‌ در حین مراحل تولید نرم‌افزار از سلامت آن اطمینان حاصل کند. همچنین تهیه مستندات جهت ارتباط بین افراد درگیر در تولید نرم‌افزار از یک طرف، ارتباط بین کاربران از طرف دیگر و نهایتاً ارتباط بین دو گروه مزبور بسیار مفید است و نگهداری سیستم را تا زمانی طولانی، امکانپذیر می‌سازد. مشاهده مقاله

 کلمات کلیدی: مستندسازی (Documentation)، سیستم های اطلاعاتی (Information System)، تحلیل (Analysis)، طراحی معماری (Architectural Design)، طراحی تفضیلی (Detailed Design)، انتقال و واگذاری نرم‌افزار (Transfer of the Software)، بهره‌برداری و نگهداری (Operation & Maintenance)