نمره کیفیت مدیریت دولتی در ایران

بانک جهانی نمره دولت ایران از نظر کیفیت اداره کشور را 26 و جایگاه ایران از این نظر در خاورمیانه و شمال آفریقا را دهم اعلام کرد. به گزارش فارس کیفیت اداره کشور توسط دولت ایران در سال 2005 با افتی فاحش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. در حالی که دولت ایران از نظر کیفیت اداره کشور در سال 2004 نمره 31 را به دست آورده بود، نمره دولت ایران از این نظر در سال 2005 با کاهش به 26 رسیده است. شاخص کیفیت اداره کشور ارقامی از صفر تا 100 را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت به کیفیت بهتر اداره کشور دارد. فاکتورهایی که در تعیین این شاخص مورد نظر قرار می گیرند عبارتند از کیفیت ارائه خدمات عمومی،کیفیت اداره دستگاه بوروکراسی ،صلاحیت و شایستگی کارمندان دولتی،استقلال بوروکراسی از دستگاه سیاسی و میزان اعتبار دولت نزدمردم. بر اساس این گزارش دولت ایران جزء دولت‌های ضعیف خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر کیفیت اداره کشور قرار دارد. دولت ایران در میان 14 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه‌ای بهتر از دهم از نظر کیفیت اداره کشور در سال 2005 را به دست نیاورده است.بر اساس گزارش بانک جهانی سایر شاخص‌های مربوط به مدیریت در ایران طی سال 2005 نیز با کاهش نسبت به سال 2004 مواجه شده است و مبارزه با فساد تنها استثناء در این زمینه است. در عین حال از نظر پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت نمره ایران از 10 در سال 2004 به 7/9 در سال 2005 کاهش پیدا کرده است.