روز ملی صادرات - ‪ ۲۹‬مهر

شورای فرهنگ عمومی کشور در سال ‪ ، ۷۶‬روز ‪ ۲۹‬مهرماه را به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری کرد.

همزمان با فرارسیدن ‪ ۲۹‬مهرماه روز ملی صادرات ، دهمین آیین بزرگداشت صادر کنندگان نمونه کشور در تهران برگزار می‌شود.