معرفی یک سایت آموزشی

مرکز تحقیقات فناوری و آموزش های حرفه ای  در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی و اطلاع رسانی، بر مبنای فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه آموزشهای حرفه ای  فعالیت می نماید. فعالیتهای این مرکز در راستای آموزش مجازی ، توسعه وب و اجرای تحقیقات در قالب یک Think Tank و یک مرکز اطلاع رسانی به انجام می رسد.

مشاهده سایتمشاهده سایت