راز موفقیت !

نقل از راهکار مدیریت

قوانین ساده رسیدن به موفقیت در محل کار:

1- همیشه رئیس درست می‌گوید.

2- اگر زمانی متوجه شدید که واقعاً رئیس اشتباه کرده است، به قانون 1 مراجعه کنید!