آغاز تغییر !

تغییر از « من » آغاز می‌شود.

نقل از راهکار مدیریت